FORVALTNINGSDATABASEN

Nonseid, John (2005):

Informasjonsberedskapen i departementene - statuskartlegging

Oslo, Statskonsult, Rapport 2005:03

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2005/2005-03.htm

Antall sider:

29

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2582

Disse opplysningene er sist endret:

28/8 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

På oppdrag fra Moderniseringsdepartementet har Statskonsult gjennomført en kartlegging av dagens beredskap for kriseinformasjon i departementene. Statskonsult har utviklet kriterier for god krisehåndtering. Disse kriteriene er lagt til grunn for intervjuguiden i undersøkelsen. Informantene i undersøkelsen har vært den informasjonsansvarlige i departementene. Statskonsult har både vært ansvarlige for gjennomføringen av intervjuene og bearbeiding av resultatene i denne rapporten.