FORVALTNINGSDATABASEN

Kvalvåg, Marianne Iselin, Øvrelid, Ragnhild, Ibenholt, Tone (2005):

Tilskudd til paraplyorganisasjoner. En evaluering av UFDs tilskudd til paraplyorganisasjoner

Oslo, Statskonsult, Rapport 2005:07

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2005/2005-07.htm

Antall sider:

65

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2590

Disse opplysningene er sist endret:

29/8 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

På oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet har Statskonsult evaluert tilskudd til paraplyorganisasjoner på voksenopplæringsområdet. Organisasjonene som inngår i evalueringen er Folkehøgskolerådet, Voksenopplæringsforbundet og Norsk forbund for fjernundervisning og International Council for Open and Distance Education (ICDE). Organisasjonene er vurdert ut fra rollene som interesseorganisasjon, nettverksbygger, faglige ressurs og tilskuddforvalter. Både departementet og medlemmene opplever at organisasjonene er nyttige. En del medlemmer mener at egen paraplyorganisasjon bør prioritere enkelte oppgaver høyere. UFD bør se nærmere på ansvarsdelingen mellom departement, Vox og Utdanningsdirektoratet når det gjelder paraplyorganisasjonene. Paraplyorganisasjonene kan utføre visse oppgaver for UFD, men det bør ikke legges for mange forvaltningsoppgaver til paraplyorganisasjonene, fordi dette kan øke kontrollbehovet, gi redusert kompetanse i departementet og medføre en rollekonflikt for organisasjonene. Departementet bør videreutvikle en policy for statlig finansiering av paraplyorganisasjonene. UFD bør tydeliggjøre sitt formål med tilskuddet til ICDE.