FORVALTNINGSDATABASEN

Harsheim, Janike, Hansen, Freddy (2003):

Vurdering av behovet for Husbankens regionstyrer

Oslo, Statskonsult, Rapport 2003:20

Publikasjonstype:

Rapport

Antall sider:

28

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2600

Disse opplysningene er sist endret:

3/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Organiseringen av Husbanken med regionstyre for hvert regionkontor, har fortsatt stor oppslutning både sentralt i Husbanken og ute i regionene. Regionstyrene hevdes å ivareta viktige roller. På dette grunnlaget mener Statskonsult at Husbankens regionstyrer kan opprettholdes.