FORVALTNINGSDATABASEN

Hernar, Olav, Hansen, Freddy (2001):

Gjennomgang av det norske UNESCO-arbeidet

Oslo, Statskonsult, Rapport 2001:18

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2001/2001-18.htm

Antall sider:

64

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2601

Disse opplysningene er sist endret:

3/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Statskonsult har gjennomgått det norske UNESCO-arbeidet med et særlig fokus på ansvars- og rollefordeling og samhandling mellom hovedaktørene. Det er avdekket et stort forbedringspotensial for styringen av UNESCO-arbeidet, både det nasjonalt rettede og mot UNESCO sentralt. Mangelfull samordning og uavklart styringsansvar mellom departementer bidrar til svakheter i styringsdialogen med den norske UNESCO-kommisjonen og i utnyttelse av innflytelsesmuligheter overfor UNESCO sentralt. Statskonsult anbefaler konkrete tiltak innen utarbeidelse av en nasjonal policy og strategi for UNESCO-arbeidet, i forbedring av styringsdialogen med UNESCO-kommisjonen og i mer effektive arbeidsformer overfor UNESCO sentralt.