FORVALTNINGSDATABASEN

Laudal, Thomas, Hansen, Freddy (2000):

Godkjenning av fylkesplaner? Vurdering av gjeldende godkjenningsordning for fylkesplaner og forslag til forbedringer og alternativer

Oslo, Statskonsult, Rapport 2000:13

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2000/2000-13.htm

Antall sider:

47

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2602

Disse opplysningene er sist endret:

3/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Statskonsult har vurdert den sentrale godkjenningsordningen for fylkesplaner og foreslått forbedringer og alternative virkemidler dersom godkjenningsordningen avvikles. Det er foretatt en rekke intervjuer i fire fylker og sju departementer som ledd i datainnsamlingen. Statskonsult konkluderer med at godkjenningsordningen ikke fungerer tilfredsstillende. Etter vårt syn bør ordningen enten forbedres gjennom en rekke nærmere spesifiserte tiltak eller erstattes med en egen godkjenning av fylkesplanen med innsigelsesrett. I tillegg bør det åpnes for en ny ordning med regionale utviklingskontrakter. Til slutt foreslår vi tiltak for bedre å utnytte internett i fylkesplanprosessen.