FORVALTNINGSDATABASEN

Hansen, Freddy, Johannessen, Marit (2001):

Sektorvise miljøhandlingsplaner

Oslo, Statskonsult, Notat 2001:02

Publikasjonstype:

Notat

Fulltekst:

http://www.statskonsult.no/publik/notater/2001/n2001-02.pdf

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/notater/2001/n2001-02.htm

Antall sider:

44

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2603

Disse opplysningene er sist endret:

5/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Statskonsult har kartlagt involverte aktørers erfaringer fra arbeidet med sektorvise miljøhandlingsplaner. Etter Statskonsults vurdering har formålet med miljøhandlingsplanene og forutsetningene for samarbeid og samordning mellom sektordepartementene og miljøsiden vært uklare. Dette har bl.a. gitt seg utslag i at planene generelt er lite handlingsrettede med svak konkretisering av virkemiddel og tiltaksdelen, dvs. koblingen mellom handlingsplanene og et nasjonalt resultatdokumentasjonssystem er svak. Som førstegenerasjonsplaner betraktet, utgjør planene en viktig byggekloss og i notatet legges det fram forslag til forbedringer av det videre arbeidet med sektorvise miljøhandlingsplaner.