FORVALTNINGSDATABASEN

Kringen, Jacob, Fosseng, Arne, Aasmundstad, Per Kristian (2001):

Spiller det noen rolle? Rollekonflikter ved statlig eierskap

Oslo, Statskonsult, Rapport 2001:17

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2001/2001-17.htm

Antall sider:

77

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2605

Disse opplysningene er sist endret:

5/9 2007

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Rapporten drøfter hvordan sammenblandingen av myndighetsroller og eierroller kan påvirke statens uavhengighet og troverdighet i forhold til ivaretakelse av like konkurransevilkår for markedsaktører. Statskonsults vurdering er at økt atskillelse mellom roller er viktig når statens selskaper skal operere for forretningsmessige prinsipper, og når de samfunns- og sektorpolitiske mål skal nås gjennom markedet. Etablering av uavhengige myndighetsorganer kan være et egnet virkemiddel for å oppnå ønsket troverdighet og garanti for partsuavhengig myndighetsopptreden.