FORVALTNINGSDATABASEN

Klepsvik, Knut, Hansen, Freddy, Oftedal, Erik (1998):

Direktorater i institusjonelt samarbeid. Forvaltningsmessige sider ved bruk av norske direktorater i institusjonelt bistandssamarbeid

Oslo, Statskonsult, Rapport 1998:16

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/1998/1998-16.htm

Antall sider:

54

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2611

Disse opplysningene er sist endret:

6/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Rapporten redegjør for innhold i, omfang erfaring med norske direktorater engasjement i institusjonelt samarbeid med tilsvarende institusjoner i bistandsland. Innholdet i samarbeidet er særlig knyttet til faglig rådgivning og kunnskapsoverføring, i mindre grad rettet mot ledelses- og organisasjonsutvikling. Samarbeidsprosjektene er relativt små med hensyn til ressursinnsats og utgjør en liten del av fagdirektoratenes samlede ressursbruk. Prosjektene er imidlertid godt forankret i direktoratene, og det konkrete samarbeidet med mottakerinstitusjonene beskrives stort sett som godt. Rapporten peker på behov for å utvikle en helhetlig strategi for institusjonsarbeid og institusjonsutvikling. NORAD bør i tillegg utarbeide kontraktsmaler og veilede og informere samarbeidspartnere om godkjenningsprosessene på et tidlig stadium. Rapporten skisserer også en ramme for klargjøring av bistandsministerens og fagrådstatsrådens konstitusjonelle og politiske ansvar for prosjekter der norske direktorater inngår i institusjonelt samarbeid. Rapporten gir en vurdering av i hvilken grad norske departementer kan inngå som samarbeidspartnere med departementer i mottakerland.