FORVALTNINGSDATABASEN

Lassen, Vivi, Bakli, Oddbjørg, Barvik, Bjørn (1997):

Transport, tilsyn og tillit

Oslo, Statskonsult, Rapport 1997:11

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/1997/1997-11.htm

Antall sider:

49

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2616

Disse opplysningene er sist endret:

7/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Om organisering av tilsynsfunksjonen i transportsektoren Statskonsult konkluderer med at det ikke bør opprettes et felles tilsyn på transportsektoren. Luftfartsinspeksjolnen og Statens jernbanetilsyn bør av troverdighetshensyn etableres som egne tilsynsetater. Det bør i første omgang ikke skilles ut noen egen tilsynsetat fra Statens vegvesen. Generelt bør tilsynsvirksomheten bevilgningsfinansieres. Det foreslås at enkelte oppgaver delegeres fra Samferdselsdepartementet til underliggende virksomhet. Løyvevirksomheten på vegsiden bør samordnes.