FORVALTNINGSDATABASEN

Riksrevisjonen (2006):

Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen. Dokument nr. 3:10 (2005-2006)

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.riksrevisjonen.no/NR/rdonlyres/129B87A9-4E2E-4505-A3AA-1FDC29027DDA/0/Dok_3_10_2005_2006.pdf

Omtale:

http://www.riksrevisjonen.no/NR/rdonlyres/9FC1168A-FC19-42D6-957D-BEA6B3239E5B/0/Sammendrag_Dok_3_10_2005_2006.pdf

Antall sider:

64

ISBN-nummer:

82-90811-68-3

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2621

Disse opplysningene er sist endret:

10/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Opplæringstilbudet ved en rekke grunnskoler er ikke tilfredsstillende. Elever uten spesialundervisning, men med behov for ekstra hjelp er spesielt utsatt. Mange skoler vurderer ikke om undervisningen er godt nok tilrettelagt for å nå målene for opplæringen, og det er vesentlige mangler i kommunenes systemer for vurdering og oppfølging av skolene. Staten fører dessuten i liten grad tilsyn med sentrale bestemmelser i opplæringsloven.