FORVALTNINGSDATABASEN

Riksrevisjonen (2005):

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre IT-infrastruktur. Dokument nr. 3:4 (2005-2006)

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.riksrevisjonen.no/NR/rdonlyres/1B1ECB4D-BDCD-489B-83B5-DE6B630E42BA/0/Dok_3_4_2005_2006.pdf

Omtale:

http://www.riksrevisjonen.no/Aktuelt/Pressemeldinger/2005/Pressemelding_Dok_3_4_2005_2006.htm

Antall sider:

86

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2623

Disse opplysningene er sist endret:

10/9 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

I en undersøkelse fra Riksrevisjonen om myndighetenes arbeid med å sikre IT-infrastruktur konkluderes det med at IT-sikkerhetsarbeidet er preget av mange aktører og uklare ansvarsforhold. Få planlagte tiltak er gjennomført. Riksrevisjonen mener at det offentliges vern mot IT-angrep bør gis høyeste prioritet, og at departementene må legge mer vekt på en koordinert, helhetlig styring og oppfølging av arbeidet med IT-sikkerhet.