FORVALTNINGSDATABASEN

Riksrevisjonen (2005):

Riksrevisjonens undersøkelse av omorganiseringer som forvaltningspolitisk virkemiddel. Dokument nr. 3:10 (2004-2005)

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.riksrevisjonen.no/NR/rdonlyres/738C8995-E02D-48DF-8C7B-0BC2AFEF980D/0/Dok_3_11_2004_2005.pdf

Omtale:

http://www.riksrevisjonen.no/Aktuelt/Pressemeldinger/2005/Pressemelding_Dok_3_11_2004_2005.htm

Antall sider:

55

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2627

Disse opplysningene er sist endret:

10/9 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sammendrag:

Riksrevisjonen har undersøkt tolv statlige omorganiseringer som er gjennomført i perioden 1997-2002. Av disse er det foretatt en dybdeundersøkelse av omorganiseringen av Fiskeridirektoratets ytre etat, Statens landbruksforvaltning og Sosial- og helsedirektoratet. Når det gjelder målet om mer effektiv ressursutnyttelse viser undersøkelsen at det kan være vanskelig å vri ressursbruken fra administrative til faglige oppgaver ved omorganiseringer.

Undersøkelsen viser at de forvaltningspolitiske målene for omorganiseringer i staten om mer effektiv ressursutnyttelse, bedre styring og samordning og sterkere brukerorientering i varierende grad blir nådd. Riksrevisjonens under­søkelse viser at god planlegging og fokus på målene i gjennom­føringen og oppfølgingen av omorganiseringene, er avgjørende for god måloppnåelse.