FORVALTNINGSDATABASEN

Riksrevisjonen (2004):

Riksrevisjonens undersøkelse av handlingsplanen for eldreomsorgen. Dokument nr. 3:9 (2003-2004)

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.riksrevisjonen.no/NR/rdonlyres/F7EACA70-199B-45B0-8307-6EA55438DE5F/0/Dok_3_9_2003_2004.pdf

Omtale:

http://www.riksrevisjonen.no/Aktuelt/Pressemeldinger/2004/Pressemelding_Dok_3_9_2003_2004.htm

Antall sider:

65

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2632

Disse opplysningene er sist endret:

10/9 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Riksrevisjonens undersøkelse av handlingsplanen for eldreomsorgen, Dokument nr. 3:9 (2003–2004), ble overlevert Stortinget 18. mars 2004. Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad målene med handlingsplanen er nådd, og hvordan tilskuddsordningene og forvaltningen av disse har fungert.

Handlingsplanen gjaldt opprinnelig for perioden 1998–2001, og hadde som mål å øke tjenestenes kapasitet, bedre kvaliteten, sikre brukerne mest mulig likeverdig tilbud på landsbasis, og bedre de statlige styringsvirkemidlene. Målene skulle nås ved å gi enerom til alle som ønsker det, skaffe 12 000 nye årsverk i perioden, samt bygge og rehabilitere 24 400 omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Handlingsplanperioden har senere blitt forlenget, og det er nå vedtatt utbygging og rehabilitering av 38 400 omsorgsboliger og sykehjemsplasser innen 2005. Riksrevisjonens undersøkelse viser at de konkrete målene om en økning av antall personell, enerom, omsorgsboliger og sykehjemsplasser etter foreliggende prognoser vil bli nådd i handlingsplansperioden.