FORVALTNINGSDATABASEN

Riksrevisjonen (2003):

Riksrevisjonens undersøkelse av statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB. Dokument nr. 3:4 (2003-2004)

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.riksrevisjonen.no/NR/rdonlyres/72345E5C-6BBB-4CF3-903E-A92BC7E49454/0/Dok_3_4_2003_2004.pdf

Omtale:

http://www.riksrevisjonen.no/Aktuelt/Pressemeldinger/2003/Pressemelding_Dok_3_4_2003_2004.htm

Antall sider:

68

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2634

Disse opplysningene er sist endret:

10/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Samferdselsdepartementet har ikke lykkes med å oppfylle den overordnede samferdselspolitiske målsettingen om å øke jernbanens konkurranseevne i forhold til alternative transportformer og å overføre persontransport fra veinettet til jernbanen.

Dette er hovedkonklusjonen i Dokument nr. 3:4 (2003-2004) Riksrevisjonens undersøkelse av statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB som Stortinget fikk overlevert 14. november 2003. De statlige bevilgningene gjennom kjøps­ordningen er en viktig inntektskilde for at NSBs persontransporttilbud skal være bedriftsøkonomisk lønnsomt, og utgjør om lag 1,4 milliarder kroner i 2003.

Den samfunnsmessige styringen av NSB skal først og fremst skje gjennom avtalen om statlig kjøp av persontransporttjenester. Undersøkelsen viser at i perioden 1997–2001 er persontrafikken redusert med 11,8 % innen denne ordningen. Samtidig har det vært en vekst i antall togkilometer på 10,2 % og en kostnadsvekst på 12,5 % Dette innebærer at staten har fått stadig mindre persontrafikk for de pengene som bevilges til kjøp av togtransport.