FORVALTNINGSDATABASEN

Riksrevisjonen (2002):

Riksrevisjonens undersøkelse av innsatsstyrt finansiering i somatiske sykehus. Dokument nr. 3:6 (2001-2002)

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.riksrevisjonen.no/NR/rdonlyres/52D1553C-AD70-4C19-A301-56051106685E/0/Dok_3_6_2000_2001.pdf

Omtale:

http://www.riksrevisjonen.no/Aktuelt/Pressemeldinger/2002/Pressemelding_Dok_3_6_2001_2002.htm

Antall sider:

57

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2639

Disse opplysningene er sist endret:

12/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

En undersøkelse fra Riksrevisjonen viser at svært mange sykehus mangler informasjon som er helt nødvendig for at ordningen med innsatsstyrt finansiering skal fungere som forutsatt. Blant annet gjelder dette opplysninger om ressursutnyttelse og ventelistepasienter. Etter Riksrevisjonens vurdering har dette redusert muligheten for fullt ut å få utnyttet potensialet i finansierings­ordningen for å få behandlet flere pasienter.

Stortinget fikk overlevert Dok. nr. 3:6 (2001-2002) – Riksrevisjonens undersøkelse av innsatsstyrt finansiering i somatiske sykehus 14. februar. Innsatsstyrt finansiering (ISF) ble innført i 1997 og innebærer at sykehusene får betalt for hver behandlet pasient.

Riksrevisjonen understreker betydningen av at Helsedepartementet så snart som mulig sørger for at det blir utviklet bedre styrings- og rapporteringssystemer i driften av sykehus. Svært mange sykehus mangler informasjon om blant annet ventelistepasienter, ressursutnyttelse og behandlingskvalitet i ledelses­rapportene. Etter Riksrevisjonens vurdering er tilgang til slik informasjon helt nødvendig for at sykehusene skal kunne drives tilstrekkelig effektivt.