FORVALTNINGSDATABASEN

Bøgh, Peter Chr. (1996):

Tobakkskaderådets organisering og funksjon. En gjennomgang av rådsforsamlingen m.m. i Statens tobakkskaderåd

Oslo, Statskonsult, Rapport 1996:21

Publikasjonstype:

Rapport

Antall sider:

22

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2645

Disse opplysningene er sist endret:

11/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Statskonsult har foretatt en gjennomgang av Statens tobakkskaderåd, som består av en rådsforsamling og et sekretariat. Gjennomgangen gir en vurdering av hvordan rådsforsamlingen har vært sammensatt og hvordan rådet har fungert siden januar 1994. Statskonsult har også sett på de andre organene som er direkte berørt av rådets arbeid, dvs. sekretariatet og departementet, og på forholdet mellom disse tre organene. Rapporten presenterer både forslag til sammensetning av ny rådsforsamling fra januar 1997 og alternative forslag til hvordan forholdet mellom de tre organene bør være. Videre foreslås det at man som en mer langsiktig løsning utreder et felles rusmiddel- og tobakksdirektorat.