FORVALTNINGSDATABASEN

ECON Senter for økonomisk analyse (2007):

Evaluering av Offentlige og Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (OFU og IFU)

Oslo, Econ, Rapport 2007-001

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.econ.no/modules/trykksak/publication_detail.asp?iProjectId=6595

Antall sider:

118

ISBN-nummer:

78-82-7645-805

ISSN-nummer:

0803-5113

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2652

Disse opplysningene er sist endret:

11/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Evalueringen analyser ordningenes bidrag til å nå målene om styrking av norsk næringsliv og forbedringer i offentlig sektor gjennom støttet til utvikling av nye produkter, produksjonsmetoder eller tjenester som har et betydelig markedspotensial, innenfor et forpliktende samarbeid mellom kunde og leverandør. Virkninger og effekter av ordningene blir dokumentert. Evalueringen gir i tillegg en vurdering av ordningenes overordnede målsettinger og virkemåter (rasjonale) i en innovasjonspolitisk sammenheng. Evalueringen gir også innspill til tiltak som kan styrke ordningenes i forhold til deres målsetting.