FORVALTNINGSDATABASEN

Effektutvalget (2004):

NOU 2004: 2 Effekter og effektivitet

Regjeringen, Kommunal- og regionaldepartementet

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.regjeringen.no/Rpub/NOU/20042004/002/PDFS/NOU200420040002000DDDPDFS.pdf

Antall sider:

221

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2667

Disse opplysningene er sist endret:

21/10 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Effektutvalget ble oppnevnt av Regjeringen i oktober 2001. Utgangspunktet for oppnevnelsen var et behov, signalisert gjennom St.meld. nr. 34 (2000-2001) Om distrikts- og regionalpolitikken og St.meld. nr. 30 (2000-2001) Langtidsprogrammet, for å øke kunnskapen om effekter av ulike typer statlig innsats for regional utvikling og distriktspolitiske mål.

Denne utredningen presenterer resultatene av utvalgets arbeid. Analysene er dels basert på eksisterende kunnskap, dels på utredninger initiert av utvalget, og dels på utvalgets egne vurderinger.