FORVALTNINGSDATABASEN

Edvardsen, Dag Fjeld, Førsund, Finn R., Aas, Eline (2000):

Effektivitet i pleie- og omsorgssektoren

Oslo, Forskningsavdelingen i Statistisk Sentralbyrå og Frischsenteret, Rapport 2/2000

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.frisch.uio.no/pdf/rapp00_02.pdf

Omtale:

http://www.frisch.uio.no/pdf/rapp00_02.pdf

Antall sider:

180

ISBN-nummer:

82-7988-011-9

ISSN-nummer:

1501-9721

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2668

Disse opplysningene er sist endret:

12/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Rapporten studerer effektiviteten i norske kommuners pleie- og omsorgssektor i 1995 og 1997, med hovedvekt på det siste året. For 50 kommuner er den detaljerte Gerix-databasen benyttet i et separat sett med beregninger. DEA metoden er brukt for å på best mulig måte få tatt inn i analysen at sektoren samtidig produserer mange ulike tjenester ved hjelp av ulike innsatsfaktorer. En kommune får score lavere enn 100% hvis den sammenlignet med andre kommuner kunne produsert mer av alle tjenester uten større bruk av noen innsatsfaktor. Samtidig forteller beregningene hvilke kommuner som kan fungere som "læremestere" for de ineffektive kommunene. Potensialet for å øke produksjonen varierer fra tjenestetype til tjenestetype i intervallet 12%-16%. I vedleggsdelen finnes det tabeller over ressursbruk, tjenesteproduksjon og effektivitetsscore for alle norsk kommuner (Oslo og Bergen på bydelsnivå). Rapporten kan dessuten fungere som en mer generell oversikt over pleie- og omsorgssektoren i norske kommuner. Rapporten inngår i prosjekt 2204 Effektivitet i pleie- og omsorgssektoren, som er et samarbeid mellom Frischsenteret og forskningsavdelingen i Statistisk Sentralbyrå. Rapporten er finansiert av Kommunal- og Regionaldepartementet, Sosial- og Helsedepartementet, og Finansdepartementet. Det siste ved Finansavdelingen er den formelle oppdragsgiver.