FORVALTNINGSDATABASEN

Riksrevisjonen (2003):

Riksrevisjonens undersøkelse av psykisk helsevern – opptrappingsplanen 1999–2006. Dokument nr. 3:5 (2002-2003)

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.riksrevisjonen.no/NR/rdonlyres/729BD5BE-2809-4FCD-AC9C-0200E259CED7/0/Dok_3_5_2002_2003.pdf

Omtale:

http://www.riksrevisjonen.no/Aktuelt/Pressemeldinger/2002/Pressemelding_Dok_3_5_2002_2003.htm

Antall sider:

28

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2672

Disse opplysningene er sist endret:

12/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Sosial- og helsedepartementet har brukt to år på å godkjenne de fylkeskommunale planene for opptrapping innen psykiatrien. Planene gir ikke god nok informasjon om hvordan de øremerkede midlene skal brukes og hvilken satsing som må til for å bedre tilbudet til brukergruppen.

Riksrevisjonens undersøkelse av opptrappingsplanen 1999–2006 (Dokument 3:5 (2002–2003)), som Stortinget fikk overlevert 8. november 2002 har hatt som mål å undersøke kvaliteten på de fylkeskommunale planene og departementets behandling av disse. Planene skal ligge til grunn for oppbyggingen av det psykiske helsevernet, også etter at de regionale helseforetakene tok over ansvaret for spesialisthelsetjenesten. Undersøkelsen var avgrenset til voksenpsykiatrien og utbyggingen av distriktspsykiatriske sentra (DPS).

Riksrevisjonens undersøkelse viser at Sosial- og helsedepartementet ikke var tydelige nok overfor fylkeskommunene i sine krav til planene før planarbeidet startet. Departementet ga heller ingen føringer for hvordan behovene skulle kartlegges. Planene er til dels mangelfulle og til dels svært varierende i kvalitet og utforming. Godkjenningen av planene har derfor tatt lang tid, og er en av årsakene til at utbyggingen har kommet sent i gang. Utbyggingstempoet må øke dersom planen skal bli gjennomført innen 2006.