FORVALTNINGSDATABASEN

Hart, Margareta, Lyman, Marika, Gustavsson, Gunnar og Elmgren, Claes (2006):

På tvären - styrning av tvärsektoriella frågor. Publikasjonsnr. 2006:13

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2006/200613.pdf

Omtale:

http://www.statskontoret.se/Statskontoret/Templates/PublicationPage____3344.aspx

Antall sider:

280

Publiseringsspråk:

Skandinavisk

NSD-referanse:

2676

Disse opplysningene er sist endret:

13/9 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Många frågor inom förvaltningen är tvärsektoriella. Statskontoret har på uppdrag av den Integrationspolitiska kommittén genomfört en studie av hur sådana frågor eller områden styrs och organiseras. Mot bakgrund av våra iakttagelser har vi också översiktligt belyst hur integrationspolitiken skulle kunna styras.

Vi har studerat tio tvärsektoriella områden. Dessa är olika till sin karaktär. Vissa uttrycker en långsiktig politisk vision medan andra snarare representerar det ”praktiskt genomförbara”. I rapporten diskuterar vi vad en sådan uppdelning av frågorna skulle kunna innebära för styrningen.

Det är vanligt att tvärsektoriella frågor regleras i flera regelverk samtidigt, t.ex. i lag, verksförordning, särskild förordning samt i regleringsbrev eller instruktioner. Vidare är målen många gånger vagt formulerade. Områdena är också organiserade på olika sätt. För vissa tvärsektoriella områden finns en sammanhållande ansvarig myndighet. För andra har Regeringskansliet en mer central roll. Utmärkande för de studerade områdena är också att det finns en stark tilltro till kunskapsuppbyggnad och uppföljning.

På integrationspolitikens område föreslår Statskontoret bl.a. att ett antal utpekade myndigheter ges ett sektorsansvar. Detta för att samordna och följa upp effekter och resultat av insatser för att främja integration inom den egna sektorn.

Virksomheter, vertikal og horisontal dimensjon for utenlandske studier:

Horisontal dimensjon