FORVALTNINGSDATABASEN

Torp, Hege, Edvardsen, Dag Fjeld, Kittelsen, Sverre A. C (2002):

Evaluering og formidling. En effektivitetsanalyse av arbeidskontorenes samlete virksomhet basert på DEA

Oslo, Institutt for samfunnsøkonomisk forskning og Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.samfunnsforskning.no/files/R_2000_8.pdf

Omtale:

http://www.samfunnsforskning.no/files/R_2000_8.pdf

Antall sider:

93

ISBN-nummer:

82-7763-142-1

ISSN-nummer:

0333-3671

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2678

Disse opplysningene er sist endret:

13/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

I denne studien presenteres resultater fra en effektivitetsstudie av arbeidskontorene i Norge. Studien er gjennomført på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet som et samarbeidsprosjekt mellom Frischsenteret og Institutt for samfunnsforskning. Datamateriellet er meget velvillig stilt til disposisjon fra aetat Arbeidsdirektoratet og Posten SDS. Den gjennomsnittlige effektiviteten i de lokale enhetene i aetat er 87 prosent. Dette resultatet av foreliggende effektivitetsstudie basert på data fra 1998 for praktisk talt samtlige arbeidskontorer i Norge. Analysen viser at 47 av de 164 enhetene i aetat lokal er 100 prosent effektive, 117 er ikke-effektive og herav er 53 kontorer mindre enn 80 prosent effektive. Effektivitetstallene er beregnet innsatsfaktorbesparende retning. Det innebærer at dersom alle arbeidskontorene var 100 prosent effektive, ville det være mulig å opprettholde produksjonen av tjenester med en ressursinnsats tilsvarende 87 prosent av dagens ressursinnsats. I en etteranalyse av effektivitetstallene finner vi at om lag 35 prosent av variasjonen i effektivitet mellom arbeidskontorene kan forklares ved forskjeller i forholdene på det lokale arbeidsmarkedet. Det meste av variasjonen er med andre ord forskjeller i ren effektivitet. Selv om det er en del usikkerhet knyttet til denne typen beregninger, viser resultatene at den manglende effektiviteten representerer betydelige ressurser.