FORVALTNINGSDATABASEN

Eklund, Nils, Sparr og Elmgren, Cles (2003):

Att styra med generella krav i staten. Publikationsnr: 2003:118.

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2003/2003118.pdf

Omtale:

http://www.statskontoret.se/Statskontoret/Templates/PublicationPage____963.aspx

Publiseringsspråk:

Skandinavisk

NSD-referanse:

2689

Disse opplysningene er sist endret:

13/9 2007

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Regeringens styrning av statsförvaltningen kan förbättras genom att de så kallade generella kraven på myndigheterna förändras. Det föreslår tre av regeringens stabsorgan.

Begreppet ”generella krav” används som ett samlingsnamn för en viss typ av politiska krav som ställs på hela eller delar av statsförvaltningen. Syftet med kraven är att myndigheterna ska beakta vissa faktorer på olika områden som ofta inte har någon tydlig koppling till myndigheternas kärnverksamhet. Det kan vara områden som ekologisk hållbar utveckling, jämställdhet, integrationspolitiken, handikappolitiken, ungdomsfrågor, folkhälsa och global utveckling.

På uppdrag av regeringen har ESV, Statskontoret och Statens kvalitets- och kompetensråd, KKR, kartlagt och analyserat hur generella krav används för att styra den statliga verksamheten. I rapporten ”Att styra med generella krav i staten” presenteras ett antal förslag för hur regeringens styrning kan förbättras.

De generella kraven har ökat i antal under de senaste tio åren, vilket inneburit en ökad arbetsbörda för myndigheterna. Myndigheterna pekar på brister i utformningen och tillämpningen av kraven. Vissa krav är reglerade dubbelt och kopplingen till myndigheternas kärnverksamhet är svag. Regeringens återkoppling tycks också brista i flera avseenden.

Sammantaget innebär detta att de generella kraven minskar regeringens möjligheter till effektiv styrning.

Statskontoret, ESV och KKR föreslår bland annat att arbetet med utformningen av generella krav inom Regeringskansliet bör samordnas i större utsträckning. Kraven bör i högre grad anpassas till de enskilda myndigheternas verksamhet och myndigheterna bör i högre grad ta ansvar för att utveckla verksamheten enligt de krav som ställs på statsförvaltningen. Formerna för uppföljning och utvärdering av myndigheternas verksamhet bör utvecklas och förstärkas.

Virksomheter, vertikal og horisontal dimensjon for utenlandske studier:

Horisontal