FORVALTNINGSDATABASEN

Magnussen, Geir, Hansen, Peter Emmerich (2005):

Belyse helseforetaksmodellens funksjonalitet. En evaluering av utvalgte sider ved helseforetaksmodellens virkemåte og effekter, begrensninger og potensialer

AGENDA Utredning & Utvikling og MUUSMANN Research & Consulting

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/hod/rap/2005/0006/ddd/pdfv/267200-r5040_helseforetaksmodellen2.pdf

Omtale:

http://www.agenda.no/default.asp?page=172&article=127

Antall sider:

305

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2704

Disse opplysningene er sist endret:

14/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

En hovedkonklusjon i rapporten er at innføringen av regionale helseforetak og helseforetak har vært et riktig grep og en gevinst for den norske spesialisthelsetjenesten. Vi mener også at helseforetaksmodellen vil fungere som et godt fundament for den videre utvikling av spesialisthelsetjenesten. Erfaringene med de nesten fire årene som er gått, gir likevel grunnlag for å peke på områder hvor modellens funksjonsmåte bør forbedres. Også erfaringer fra andre land og de nye utfordringer helseforetakene står overfor viser at det vil være nødvendig med forbedringstiltak. Dette er noen av de forbedringsområdene vi peker på i rapporten:
·Arbeidet med kvalitet må styrkes og bygges ut, og det må dokumenteres på en mer ensartet måte
·Det er behov for en mer effektiv styring og utnyttelse av ressurser og kapasitet
·I en tid med flere eldre og kronikere vil det være behov for å styrke samarbeidet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten i helsesektoren. En god plattform for dette samarbeidet vil være viktig for å holde kostnadsnivået nede
·I den videre utvikling av modellen vil det være viktig å sikre politisk involvering og medvirkning fra pasienter og innbyggere på riktig nivå og på riktig måte
·Det er behov for en mer presis og operasjonell styring av innholdet i helseforetakets tjenester og prioritering. Det er også behov for å si fra tydeligere hva som ikke skal prioriteres
·Det er nødvendig å komme fram til en bedre form på myndighetsstyringen, og en tydeligere sammenheng mellom myndighetsstyring og eierstyring. I dagens modell er dette for uklart og overlappende