FORVALTNINGSDATABASEN

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (2006):

NOU 2006: 14 Gransking av Utledningsdirektoratet

Oslo, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, NOU 2006:14

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.regjeringen.no/Rpub/NOU/20062006/014/PDFS/NOU200620060014000DDDPDFS.pdf

Omtale:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/NOUer/2006/NOU-2006-14.html?id=391981

Antall sider:

96

ISBN-nummer:

82-583-0891-2

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2713

Disse opplysningene er sist endret:

21/10 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Granskingskommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 7. april 2006. Kommisjonen fikk i oppgave å granske enkelte spørsmål i tilknytning til 182 saker hvor Utlendingsdirektoratet har innvilget oppholdstillatelse til nordirakere som tidligere har hatt midlertidig tillatelse som ikke dannet grunnlag for bosettingstillatelse eller familiegjenforening (såkalt «MUF-tillatelse»). Kommisjonen legger med dette frem sin granskingsrapport. I samsvar med mandatet består rapporten av to deler. Rapportens første del ble avgitt 22. mai 2006. Rapporten er enstemmig.