FORVALTNINGSDATABASEN

Finansdepartementet (2005):

NOU 2005: 5 Enkle signaler i en kompleks verden

Oslo, Finansedepartementet, NOU 2005:5

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.regjeringen.no/Rpub/NOU/20052005/005/PDFS/NOU200520050005000DDDPDFS.pdf

Omtale:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/NOUer/2005/NOU-2005-05.html?id=119844

Antall sider:

105

ISBN-nummer:

8258308289

ISSN-nummer:

03332306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2716

Disse opplysningene er sist endret:

21/10 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Regjeringen oppnevnte ved Kronprinsregentens resolusjon av 5. desember 2003 et utvalg for å utarbeide forslag til et begrenset sett med indikatorer for bærekraftig utvikling, i forlengelsen av Nasjonal handlingsplan for bærekraftig utvikling som ble presentert i Nasjonalbudsjettet 2004. Utvalget legger med dette frem sin innstilling med forslag til 16 indikatorer som skal over våke utviklingen på 6 prioriterte områder. Utvalgets innstilling er enstemmig.