FORVALTNINGSDATABASEN

Kommunal- og regionaldepartementet (2004):

NOU 2004: 17 Statlig tilsyn med kommunesektoren

Oslo, Kommunal- og regionaldepartementet, NOU 2004:17

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.regjeringen.no/Rpub/NOU/20042004/017/PDFS/NOU200420040017000DDDPDFS.pdf

Omtale:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/NOUer/2004/NOU-2004-17.html?id=386918

Antall sider:

137

ISBN-nummer:

8258307916

ISSN-nummer:

03332306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2718

Disse opplysningene er sist endret:

21/10 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 26. juni 2003 et utvalg for å gå gjennom statlig tilsyn med kommunesektoren i et helhetlig perspektiv.