FORVALTNINGSDATABASEN

Kleven, Terje og Elin Haugsgjerd Allern (2002):

Ånden som går? Om utbredelse og utforming av kommunal målstyring i Sverige, Danmark og Norge.

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, Årgang 2002, Nr. 03 (195-225).

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Fulltekst:

http://www.idunn.no/?marketplaceId=2000&languageId=1&siteNodeId=2445792

Antall sider:

31

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2723

Disse opplysningene er sist endret:

19/9 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Artikkelen analyserer i hvilket omfang og i hvilken grad målstyring er innført og iverksatt i skandinaviske kommuner. Vi viser at målstyring er en utbredt styringsteknikk i Skandinavia. Et stort flertall av kommunene i Sverige, Danmark og Norge oppgir å ha innført målstyring. Som kommunal styringsmodell ses målstyring også som et politisk styringsinstrument. Vi kan konstatere at forståelsen av målstyringsbegrepet i stor grad reflekterer de kjerneelementer vi finner i den normative litteraturen om bruk av målstyring i offentlig sektor. Mange opererer imidlertid med et vidt målstyringsbegrep som også inkluderer andre styringsteknikker og organisasjonselementer influert av New Public Management. Analysen av kommunenes målstyringspraksis viser at den idealtypiske modellen som er brukt i analysen i varierende grad gjenspeiles i kommunenes praksis i de tre landene. Det er få som praktiserer målstyring helt 'oppskriftsmessig'. Vi finner dessuten få likhetstrekk og har observert betydelig variasjon i hvordan kommunene tilfredsstiller de krav som en idealtypisk målstyringsmodell stiller. Likevel er det ikke tvil om at kommunal styring i Skandinavia foregår i 'målstyringens ånd'. Artikkelen drøfter mulige forklaringer på variasjonene mellom kommunene og den manglende 'modelloppfyllelsen'. Undersøkelsen viser at det er vanskelig å kartlegge implikasjonene av målstyring som et enhetlig fenomen. Målstyring virker å være tatt i bruk 'à la carte'. Følgelig ligger trolig vel så relevante problemstillinger i møtet mellom elementer av ulike styringsteknikker.