FORVALTNINGSDATABASEN

Bukve, Oddbjørn (2002):

Demokrati, effektivitet og debatten om kommunestrukturen.

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, Årgang 2002, Nr. 03 (263-283)

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Fulltekst:

http://www.idunn.no/?marketplaceId=2000&languageId=1&siteNodeId=2445795

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2724

Disse opplysningene er sist endret:

19/9 2007

Horisontal dimensjon:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Kommunane skal medverke til å realisere fleire og til dels motstridande verdiar. Dei skal vere arenaer for politisk deltaking og lokalt sjølvstyre, samstundes som dei skal bidra til ein effektiv produksjon av og god kvalitet på offentlege tenester. Det siste kravet gjeld dessutan både tenesteproduksjon på eigne vegner og rolla som iverksetjar av statleg politikk. Alle dei ulike krava som blir stilte til kommunane, tilseier at det ikkje er lett å finne fram til eintydige kriterium for korleis kommunestrukturen skal sjå ut.