FORVALTNINGSDATABASEN

Nærings- og handelsdepartementet (2004):

NOU 2004: 7 Statens forretningsmessige eierskap

Oslo, Nærings- og handelsdepartementet, NOU 2004:07

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.regjeringen.no/Rpub/NOU/20042004/007/PDFS/NOU200420040007000DDDPDFS.pdf

Omtale:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/NOU-er/2004/NOU-2004-07.html?id=385680

Antall sider:

173

ISBN-nummer:

82-583-0767-3

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2727

Disse opplysningene er sist endret:

21/10 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Utvalget som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 15. november 2002 for å utrede en bedre forvaltning og organisering av det statlige eierskapet, leverer med dette sin innstilling. Vedlegg 8 er skrevet av økonomiprofessor Thore Johnsen på oppdrag fra utvalget. Utvalget har tatt utredningen til etterretning. Innstillingen er enstemmig.