FORVALTNINGSDATABASEN

Kommunal- og regionaldepartementet (2004):

NOU 2004: 2 Effekter og effektivitet

Oslo, Kommunal- og regionaldepartementet, NOU 2004:2

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.regjeringen.no/Rpub/NOU/20042004/002/PDFS/NOU200420040002000DDDPDFS.pdf

Omtale:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/NOUer/2004/NOU-2004-2.html?id=383676

Antall sider:

227

ISBN-nummer:

82-583-0757-6

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2728

Disse opplysningene er sist endret:

21/10 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Utvalget som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon den 5. oktober 2001, for å drøfte effekter av statlig innsats for regional utvikling og distriktspolitiske mål.