FORVALTNINGSDATABASEN

Inger-Johanne Sand (leder), Knut Boye, Øystein Solheim Lien, Inger Johanne Pettersen, Asle Aarbakke (2003):

NOU 2003: 34 Mellom stat og marked

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/847674d2c5f74980b40c468bfe797fd4/no/pdfs/nou200320030034000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2003-34/id383216/

Kommentar:

Utvalg oppnevnt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet 22. august 2002.
Avgitt 12. desember 2003.

Antall sider:

113

ISBN-nummer:

82-583-0752-5

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2729

Disse opplysningene er sist endret:

21/10 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet oppnevnte 22. august 2002 et utvalg for å utrede behovet for og hensiktsmessigheten av statsforetaksformen og alternative selskapsformer for statlige virksomheter.
Utvalget avgir med dette sin innstilling.

1.3 Sammendrag og anbefalinger
1.3.1 Bakgrunn for statsforetaksloven og senere endringer i loven
1.3.2 Forvaltningspolitisk utvikling
1.3.3 Selskapsetablering og bruken av selskapsformer
1.3.4 Organisering av statlige virksomheter
1.3.5 Bruk av supplerende virkemidler for å variere og utfylle anvendelsen av rettslige organisasjonsformer
1.3.6 EØS-avtalen og forbudet mot statsstøtte
1.3.7 Variasjonen i virksomheter som ivaretar samfunnsmessige oppgaver og er markedsbaserte
1.3.8 Utvalgets anbefalinger
1.3.9 Økonomiske og administrative konsekvenser