FORVALTNINGSDATABASEN

Øyvind Østerud (Leder), Fredrik Engelstad, Siri Meyer, Per Selle, Hege Skjeie (2003):

2003: 19 Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen

Oslo, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, 2003:19

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/316f4765f7c44a2c8def9dcdb5da8f30/no/pdfs/nou200320030019000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2003-019/id118893/

Kommentar:

Utredning fra en forskergruppe oppnevnt ved
kongelig resolusjon 13. mars 1998.
Avgitt til Arbeids- og administrasjonsdepartementet 26. august 2003.
__________________________________________________________

Også utgitt som bok av Gyldendal Akademisk;
- Tittel: Makten og demokratiet: en sluttbok fra Makt- og demokratiutredningen
- Forfattere: Øyvind Østerud, Fredrik Engelstad, Per Selle
- Utgivelsesår: 2003
- 344 sider
- 1. utgave
- Bokmål
- SBN/EAN: 9788205315532

Antall sider:

104

ISBN-nummer:

82-583-719-3

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2730

Disse opplysningene er sist endret:

21/10 2020

Horisontal dimensjon:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Oppdragsgiver ved Arbeids- og administrasjonsdepartementet har vært holdt orientert om arbeidsformen og har også vært innforstått med at sluttrapporteringen ville skje i to versjoner, som bok og en kortere NOU. Mange prosjekter er sluttført i siste fase av femårsperioden for utredningen. Det er både prinsipielle og praktiske grunner til at forskergruppen ikke har utarbeidet en samstemt sluttrapport. Tre av prosjektgruppens medlemmer (Øyvind Østerud, Fredrik Engelstad og Per Selle) har gitt en samlet fremstilling i bokform (Makten og demokratiet, Gyldendal 2003). Sekretariatsleder Ellen Rømming har utarbeidet en kortere versjon som NOU parallelt med og i etterkant av arbeidet med boka. Den er basert på hovedlinjene i boka, noe som betyr at ikke alle perspektiver og temaer i boka er dekket her. Noter og referanser er utelatt. To av forskergruppens medlemmer (Siri Meyer og Hege Skjeie) valgte av ulike grunner å ikke delta som medforfattere av en felles sluttbok. De har redegjort for sine perspektiver i egne uttalelser til slutt i denne utredningen. Denne sluttrapporten har som mål å være et kunnskapsbasert innspill til en videre debatt.