FORVALTNINGSDATABASEN

Kommunal- og regionaldepartementet (2000):

NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune

Oslo, Kommunal- og regionaldepartementet, NOU 2000:22

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.regjeringen.no/Rpub/NOU/20002000/022/PDFA/NOU200020000022000DDDPDFA.pdf

Omtale:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/NOUer/2000/NOU-2000-22.html?id=143239

Antall sider:

733

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2735

Disse opplysningene er sist endret:

21/10 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Oppgavefordelingsutvalget legger med dette frem sin utredning. Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 5. juni 1998 for å vurdere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom forvaltningsnivåene her i landet. Ved brev av 2. februar 2000 fra daværende kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen ble mandatet utvidet til også å innbefatte en vurdering av antallet forvaltningsnivåer, og forslag til ansvarsfordeling av oppgaver ved en eventuell reduksjon i antallet forvaltningsnivåer. Det ble videre bedt om at utredningen skulle inneholde en vurdering av antall og størrelser på fylker eller regioner og oppgave- og ansvarsfordelingen ved en eventuell endring i fylkesinndelingen.