FORVALTNINGSDATABASEN

Finansdepartementet (2000):

NOU 2000: 21 En strategi for sysselsetting og verdiskaping

Oslo, Finansdepartementet, NOU 2000:21

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.regjeringen.no/Rpub/NOU/20002000/021/PDFA/NOU200020000021000DDDPDFA.pdf

Omtale:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/NOUer/2000/NOU-2000-21.html?id=117571

Antall sider:

886

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2736

Disse opplysningene er sist endret:

21/10 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. april 1999 for å drøfte strategier for sysselsetting og verdiskaping.