FORVALTNINGSDATABASEN

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (2000):

NOU 2000: 19 Bør offentlig sektor eksponeres for konkurranse? En gjennomgang av nasjonale og internasjonale erfaringer

Oslo, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, NOU 2000:19

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.regjeringen.no/Rpub/NOU/20002000/019/PDFA/NOU200020000019000DDDPDFA.pdf

Omtale:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/NOUer/2000/NOU-2000-19.html?id=117394

Antall sider:

190

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge, England og New Zealand

NSD-referanse:

2738

Disse opplysningene er sist endret:

21/10 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Utvalget ble oppnevnt i regjeringskonferanse høsten 1998 med mandat til å oppsummere og systematisere nasjonale og internasjonale erfaringer med konkurranseeksponering av offentlig sektor. Hovedmålet for utredningsarbeidet har vært å bedre kunnskapsgrunnlaget for politikken på dette området. Utvalget ble bedt om å fremskaffe og systematisere kunnskap vedrørende forutsetninger for og erfaringer med konkurranseeksponering.