FORVALTNINGSDATABASEN

Sosial- og helsedepartementet (1997):

NOU 1997: 17 Finansiering og brukerbetaling for pleie- og omsorgstjenester

Oslo, Sosial- og helsedepartementet, NOU 1997:17

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.regjeringen.no/Rpub/NOU/19971997/017/PDFA/NOU199719970017000DDDPDFA.pdf

Omtale:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/NOUer/1997/NOU-1997-17.html?id=140948

Antall sider:

349

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2747

Disse opplysningene er sist endret:

21/10 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Utvalg om finansierings- og brukerbetalingsordninger i pleie- og omsorgstjenesten ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 30. juni 1995.