FORVALTNINGSDATABASEN

Kommunal- og arbeidsdepartementet (1997):

NOU 1997: 8 Om finansiering av kommunesektoren

Oslo, Kommunal- og arbeidsdepartementet, NOU 1997:8

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.regjeringen.no/Rpub/NOU/19971997/008/PDFA/NOU199719970008000DDDPDFA.pdf

Omtale:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/NOUer/1997/NOU-1997-8.html?id=140819

Antall sider:

414

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2749

Disse opplysningene er sist endret:

21/10 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Utvalg for gjennomgang av inntektssystemet og finansieringen av kommunesektoren ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 24. februar 1995. Utvalget legger med dette frem sin andre delutredning med forslag til endring i finansieringssystemet for kommuner og fylkeskommuner. Utvalgets forslag er enstemmige.