FORVALTNINGSDATABASEN

Hagevik, Margaret og Peter Bøgh (2012):

Graves det dypt nok? Om utredningsarbeidet i departementene

Oslo: Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Rapport 2012:8

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.difi.no/filearchive/difi-rapport-2012-8-graves-det-dypt-nok_2.pdf

Antall sider:

106

ISSN-nummer:

ISSN 1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2914

Disse opplysningene er sist endret:

4/1 2013

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Difi har gjennomgått etterlevelsen av utredningsinstruksen på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Kartleggingen viser at departementene ikke etterlever utredningsinstruksen godt nok. Det later ikke til å ha skjedd noen positiv utvikling siden Statskonsult gjorde en tilsvarende undersøkelse i 2003.

Utredningsinstruksen skal sikre at konsekvenser av reformer og regelendringer utredes, og at berørte instanser og offentligheten høres, før det tas en beslutning. Difis utredning viser at årsaken til at utredningsinstruksen ikke blir fulgt, blant annet er mangelfull kompetanse og kapasitet både i ulike utredningsutvalg og i departementene. Uforutsette konsekvenser som følge av for dårlig
utredningsarbeid, kan føre til budsjettsprekk og beslutninger som viser seg å være lite bærekraftige.