FORVALTNINGSDATABASEN

Bøgh, Peter, Sølvi Kirkemo, Kristian Kjøllesdal, Petter Møller og Tormod Rødsten (2012):

Administrative støttefunksjoner i staten – forstudie

Oslo: Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Notat 2012:2

Publikasjonstype:

Notat

Fulltekst:

http://www.difi.no/filearchive/administrative-stottefunksjoner-i-staten-forstudie-difinotat-2012-2.pdf

Antall sider:

60

ISSN-nummer:

ISSN 1892-1728

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2918

Disse opplysningene er sist endret:

7/1 2013

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Difi har gjort en forstudie for å se på mulighetene for effektivisering av administrative støttefunksjoner i statlige virksomheter utenom departementene. I forstudiene er de administrative støttefunksjonene kategorisert slik:
IKT, Tekniske tjenester, Informasjonsforvalting (arkiv med mer.), Personal/HR og Økonomi, lønn og reiseadministrasjon. I privat sektor og i andre land har en sett en sentraliseringstendens i administrative støttefunksjoner, noe som har gitt betydelig effektivisering. Situasjonen i Norge er forskjellig mellom de nevnte støttefunksjonene. Det er også en forskjell mellom store statlige etater og små virksomheter mht. hvilke utfordringer de har med de administrative støttefunksjonene. Noen fellestilbud i staten bør brukes mer, bl.a. DFØs regnskaps- og lønnstjenester. Difi foreslår at det foretas en utredning av et felles IKT-driftssenter. Det foreslås også at det gjøres en kartlegging av bl.a. behov i
virksomhetene når det gjelder sentrale rammeavtaler. Forslag til tiltak foreslås lagt fram og behandlet høsten 2012.