FORVALTNINGSDATABASEN

Fjell, Lubna Jaffery (2007):

Mission impossible? En studie av Utenriksdepartementets håndtering av Tsunami-katastrofen

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Masteroppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/2468/Masterthesis_Fjell.pdf

Omtale:

https://bora.uib.no/handle/1956/2468?show=full

Antall sider:

122

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2924

Disse opplysningene er sist endret:

9/1 2013

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

2. juledag forårsaket et jordskjelv i det indiske hav en massiv flodbølge. Flodbølgen traff kysten av Sør Asia og Øst Afrika, i alt mistet mellom 220. 000 - 300.000 mennesker livet, og rundt 1,5 millioner mennesker ble husløse. Flodbølgen traff blant annet turistområder i Thailand og på Sri Lanka, der det oppholdt seg mange vestlige turister på juleferie. Katastrofen fikk svært mye oppmerksomhet i vestlige media, mye grunnet det store antallet turister som oppholdt seg i området da bølgen traff. Det var om lag 4000 nordmenn som oppholdt seg i det katastroferammede området, de fleste var i Thailand på ferie, mens det også var en gruppe nordmenn som var fast bosatt i katastrofeområdet. I alt mistet 84 nordmenn livet i flodbølgekatastrofen. Etter ansvarsprinsippet er det Utenriksdepartementet som har ansvar for nordmenn i en krisesituasjon i utlandet. Bondevik II Regjeringen og spesielt Utenriksdepartementet fikk sterk kritikk for sin håndtering av krisen. Det ble i kjølvannet av krisen opprettet et Regjerings- oppnevnt evalueringsutvalg som skulle foreta seg en uavhengig granskning av håndteringen. I forlengelse av denne granskningen ble det fremmet en stortingsmelding, Stortingsmelding 37(2004-2005) Flodbølgekatastrofen i Sør Asia og sentral krisehåndtering. Parallelt med denne prosessen arbeidet Utenriksdepartementet med å gjennomgå sin egen krise og beredskapsorganisasjon, som til slutt endte i en omorganisering og opprettelse av en ny krisestabsorganisasjon i UD.