FORVALTNINGSDATABASEN

Aakre, Marit (2012):

En analyse av forsvarsvirksomheten i Kongsberg, 1980-2010

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Masteroppgave.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

https://www.duo.uio.no/handle/123456789/13445?show=full

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2936

Disse opplysningene er sist endret:

11/1 2013

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Med denne oppgaven har jeg søkt å gi innsikt i hvordan globaliseringen av forsvarsindustrien har preget norsk forsvarsindustri. Gjennom en casestudie undersøkes utviklingen i forsvarsvirksomheten i Kongsberg for perioden 1980-2010. Analysen er forankret i en internasjonal politisk økonomisk tilnærming der utviklingstrekk på internasjonalt og globalt nivå forventes å påvirke aktører og deres handlingsrom på nasjonalt nivå. Globaliseringen av forsvarsindustrien forstås som skiftet fra de tradisjonelle mønstrene for våpenproduksjon til en internasjonalisering av utvikling, produksjon og markedsføring av forsvarsmateriell. Begrepet favner også utviklingen mot et globalt hierarki av forsvarsprodusenter. Det teoretiske rammeverket for oppgaven gir forventninger om at globaliseringen har påvirket norsk forsvarsindustri på de seks områdene: internasjonalisering, konsolidering, rasjonalisering, diversifisering, vektlegging av kjernekompetanse og nisjeprodukter, samt vektlegging av eksport. Problemstillingen undersøkes ved bruk av både kvalitativ og kvantitativ innholdsanalyse. Det er årsrapportene for forsvarsvirksomheten i Kongsberg, i henholdsvis Kongsberg Våpenfabrikk (1980-1987), Norsk Forsvarsteknologi (1988-1994) og Kongsberg Gruppen (1995-2010), som har vært primærkilden. Funnene tyder på at det teoretiske rammeverket som lå til grunn, langt på vei forklarer utviklingen i forsvarsvirksomheten i Kongsberg. Globaliseringen av forsvarsindustrien har gitt seg utslag i en mer internasjonalisert og konsolidert forsvarsvirksomhet, som vektlegger produksjon av nisjeprodukter, samt eksport av disse, og hvor internasjonalt samarbeid om utvikling, produksjon og markedsføring av forsvarsmateriell har blitt viktigere. I forlengelsen av funnene beskrives det også hvilke konsekvenser som følger med globaliseringen av forsvarsindustrien. For eksempel hvordan industriens vektlegging av nisjeprodukter, og rollen som underleverandør har gjort den mer avhengig av eksport, og av samarbeid med de større forsvarsprodusentene i USA og Europa.