FORVALTNINGSDATABASEN

Ravatn, Therese Lundeng (2009):

Statlige utvalg eller annen kontakt? : Analyse av endringer i institusjonalisert samarbeid mellom staten og interesseorganisasjoner

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Masteroppgave.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/123456789/15013/Ferdigxmasteroppgave.pdf

Omtale:

https://www.duo.uio.no/handle/123456789/15013?show=full

Antall sider:

102

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2962

Disse opplysningene er sist endret:

17/1 2013

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Oppgaven tar for seg hvordan det institusjonaliserte samarbeidet mellom staten og interesseorganisasjonene, i form av statlige utvalg, har endret seg over tid, og hvordan denne endringen i systemet har påvirket hvordan interesseorganisasjonene går fram for å påvirke staten. Del 2 av oppgaven tar for seg hvordan antallet statlige utvalg har utviklet seg over tid, og hvordan interesseorganisasjonenes posisjon i statlige utvalg har endret seg i forhold til dette. I Del 3 snus fokuset, og interesseorganisasjonenes egne holdninger til deltakelse i statlige utvalg står i sentrum. Det blir stilt spørsmål ved hvilke organisasjoner det er som deltar i statlige utvalg og om organisasjonene som deltar føler at de får noe ut av deltakelsen. Det blir også undersøkt hvorfor noen organisasjoner ikke deltar, og hvilke andre kontaktformer interesseorganisasjonene føler er viktig i deres kontakt med staten. Oppgaven gir en beskrivelse av statlige utvalgs utvikling etter Trond Nordbys undersøkelse i 1994 (Korporatisme på Norsk), og interesseorganisasjonenes holdninger til statlige utvalg. Oppgaven bygger hovedsakelig på tall fra Oversikter over Statlege utval, styre og råd m.v. årene 1993-2007 og på egen spørreundersøkelse gjennomført blant landsdekkende interesseorganisasjoner i Norge høsten 2008. Oppgaven diskuterer resultatene i forhold til statsvitenskaplige teorier knyttet til samarbeid mellom stat og interesseorganisasjoner, og spesielt hvordan utviklingen kan tolkes i forhold til teoriene om korporativisme og pluralisme.