FORVALTNINGSDATABASEN

Sæther, Mari (2009):

Styrets roller og økonomistyring : En studie av styremedlemmenes oppfatninger av styrets roller og økonomistyring i de lokale helseforetakene

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Masteroppgave.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/123456789/15066/MasteroppgavexMarixSxther.pdf

Omtale:

https://www.duo.uio.no/handle/123456789/15066?show=full

Antall sider:

112

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2967

Disse opplysningene er sist endret:

18/1 2013

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Helseforetaksreformen ble iverksatt i 2002 for å tydeliggjøre styrings- og ansvarsforholdene samt forbedre ressursutnyttelsen i norske sykehus og spesialisthelsetjenesten. Reformen innebar en videreføring av styrer i samtlige helseforetak. Styrene har det overordnede driftsmessige og økonomiske ansvaret for helseforetakene. Årlig forvalter helseforetakene samlet sett 103 milliarder norske kroner, noe som tilsier at styrene sitter med et betydelig økonomisk ansvar. Formålet med denne oppgaven er å vinne empirisk innsikt i styremedlemmenes oppfatninger av styrenes roller og økonomistyring. Oppgavens todelte problemstilling er: 1) Hvordan oppfatter styremedlemmene i de lokale helseforetakene styrets rolle(r)? 2) Hvorvidt er det sammenheng mellom styremedlemmenes oppfatninger av styrets rolle(r) og økonomistyring? Til grunn for oppgavens analyser ligger et datasett fra 2004. Datasettet er basert på spørreskjemadata fra styremedlemmene i de lokale helseforetakene. Dataene er innsamlet, bearbeidet og dels analysert av Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR), Nordlandsforskning og Rogalandsforskning i forbindelse med en evalueringsrapport av spesialisthelsetjenesten. Oppgaven har to hovedfunn. For det første viser resultatene fra faktoranalysene at styremedlemmene oppfatter at styret opptrer i en styrings- og kontroll-, formalorgan- og interessehevdingsrolle, og at det er sammenheng mellom rollene. For det andre viser regresjonsresultatene at det er delvis sammenheng mellom styremedlemmenes oppfatninger av styrets roller og økonomistyring i lokale helseforetak.