FORVALTNINGSDATABASEN

Lunde, Ragnhild (2010):

Innføring av nytt felles digitalt Nødnett i politi, helse og brann - En iverksettingsstudie av innføringsprosjektene i brann og politi

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Masteroppgave.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/123456789/15133/RagnhildxLundexMAxthexendx97545521.pdf

Omtale:

https://www.duo.uio.no/handle/123456789/15133?show=full

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2978

Disse opplysningene er sist endret:

21/1 2013

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Studiens problemstilling er som følger: "Hvordan har brann og politi lagt opp sine innføringsprosjekt i forbindelse med implementeringen av nytt felles digitalt Nødnett for politi, helse og brann? Kan forskjeller forklares i lys av iverksettingsteori?". Studiens teoretiske innfalsvinkler er for det første Buchanan og Boddys tre modeller som beskriver ulike utfordringer for å håndtere endringsprosesser. For det andre benyttes iverksettingsteori som utgangspunkt for å utlede forklaringsvariabler. Forskningsdesignet er en komparativ casestudie hvor de to casene er innføringsprosjektene i brann og politi i trinn 1 området for ubyggingen av Nødnett. Dataene bygger hovedsakelig på kvalitative intervju og dokumentstudier. Hovedfunnene er at det har vært utfordringer i både brann og politis innføringsprosjekter. Samtidig finner studien at politiet har mer innslag av prosjektmodellen enn brann. Mens brann synes å ha mer innslag av forhandlingsmodellen. Begge sektorene synes også å ha vektlagt involveringsmodellens orientering mot brukerinvolvering, og i så måte er sektorene ganske like. Det argumenteres i analysen for at forskjeller i organisasjonsstruktur, tilgang til ressurser, forskjeller i grad av endring og forskjeller i lokal motivasjon framstår som de viktigste uavhengige variablene for å forklare forskjellen mellom innføringsprosjektene til politi og brann.