FORVALTNINGSDATABASEN

Rædergård, Ingrid Johanne (2011):

Nye oppgaver i nye omgivelser : En komparativ studie av oppfølgingen av deltakerne i Kvalifiseringsprogrammet ved to NAV-kontor

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Masteroppgave.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/123456789/13172/ingrid_redergard_master.pdf

Omtale:

https://www.duo.uio.no/handle/123456789/13172?show=full

Antall sider:

150

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2992

Disse opplysningene er sist endret:

22/1 2013

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Tema for oppgaven er oppfølgingen av deltakerne i Kvalifiseringsprogrammet. Kvalifiseringsprogrammet ble lansert i 2007 som et av den rød-grønne regjeringens tiltak mot fattigdom. Hensikten med programmet er å hjelpe langtidsmottakere av sosialmottakere over i arbeid. Kvalifiseringsprogrammet kan forstås som en del av innholdsreformen i NAV, endringer i regelverk og virkemidler som skal brukes i den nye etaten. Programmet er et forsøk på å utvide arbeidslinja til en gruppe som tradisjonelt har hatt liten nytte av arbeidsrettede tiltak. Samtidig er det et forsøk på å integrere det arbeidsfaglige arbeidet i NAV med det sosialfaglige. Kvalifiseringsprogrammet skal inneholde arbeidsrettede tiltak. Samtidig kan det inneholde tiltak som ikke er direkte arbeidsrettede, og deltakerne har krav på tett oppfølging fra NAV. Erfaringer fra oppstartfasen viser imidlertid at det er store variasjoner i hvordan oppfølgingsarbeidet utføres og fungerer ved NAV-kontorene. I oppgaven undersøker jeg oppfølgingen av deltakerne i Kvalifiseringsprogrammet ved to NAV-kontor. I følge en representant hos fylkesmannen i fylket driver det ene kontoret "god" oppfølging av deltakerne, mens det andre driver "mindre god" oppfølging. Jeg undersøker hva forskjellen mellom oppfølgingsarbeidet ved de to kontorene består i, om dette faktisk kan sies å utgjøre "god" og "mindre god" oppfølging, og hvilke faktorer som påvirker arbeidet. Jeg finner at oppfølgingsoppgavene løses ganske ulikt ved de to kontorene, men at arbeidet begge steder er tilpasset omgivelsene og ressurssituasjonen ved kontoret. Ved det ene kontoret, som i følge fylkesmannen driver "mindre god" oppfølging, sliter de ansatte imidlertid med å løse oppfølgingsoppgavene slik de ønsker. De viktigste påvirkningsfaktorene ser ut til å være personalressurser og tiltakstilbudet ved de to kontorene. Dette viser at Kvalifiseringsprogrammet er et ressurskrevende tiltak som bør følges opp med tilstrekkelige tilskudd fra statlig og kommunalt hold hvis det skal ha den ønskede effekten. Funnene viser også at NAV fremdeles står overfor en utfordring når de skal integrere det som tradisjonelt har vært sosialtjenestens oppgaver med det øvrige arbeidet i NAV.