FORVALTNINGSDATABASEN

Helge Olav Bugge, Kirsti Coward, Stein Rognlien (red.) (1986):

Festskrift Lovavdelingen - 100 år 1885-1985

Oslo, Universitetsforlaget AS

Publikasjonstype:

Bok

Fulltekst:

http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/Festskrift_Lovavdelingen.pdf

Omtale:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dep/org/avdelinger/lovavdelingen.html?id=1444

ISBN-nummer:

82-00-07607-5

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3005

Disse opplysningene er sist endret:

4/2 2013

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Forord til nettpubliseringen av Festskriftet Lovavdelingen – 100 år

Festskriftet Lovavdelingen – 100 år ble utarbeidet i anledning Lovavdelingens 100-årsjubileum i 1985 og utgitt i 1986. Redaksjonskomiteen bestod av ekspedisjonsjef Stein Rognlien, avdelingsdirektør Kirsti Coward og førstekonsulent Helge Olav Bugge. De bidro også med egne artikler i festskriftet.

Festskriftet inneholder en interessant blanding av artikler om Lovavdelingens historie, avdelingens mange oppgaver og roller anno 1985 og tidligere medarbei-deres minner og betraktninger fra deres egen tid i avdelingen. Artiklene om avdelingens oppgaver og roller gir verdifull innsikt i bredden i avdelingens virk-somhet og hvordan avdelingen ble oppfattet så vel sett utenfra som innenfra. Selv om det har skjedd store endringer de siste 25 årene, belyser artiklene trekk ved avdelingen som i stor utstrekning fortsatt består. De artiklene som belyser daglig-livet i avdelingen og det sosiale samværet i avdelingen, både til hverdags og fest, vil nok vekke hyggelige minner hos tidligere medarbeidere og gjenkjennelse hos nåværende medarbeidere, og ikke minst gi innsikt i bakgrunnen for noen av avdelingens tradisjoner og særtrekk.

Siden det ikke lenger er mulig å oppdrive trykte eksemplarer av festskriftet, og det fortsatt kan være av interesse for mange med tilknytning til avdelingen, har vi besluttet å legge det ut på Internett på Justisdepartementets sider under regjeringen.no som en markering av avdelingens 125-årsjubileum. Et nytt festskrift har vi ikke funnet tiden moden for.

Takk til de eksterne forfatterne eller deres arvinger, som alle har samtykket til at de respektive bidragene publiseres på Internett. For bidragsytere som var ansatt i avdelingen da de utformet sine bidrag, har vi ansett det unødvendig å innhente samtykke.

Vi benytter anledningen også til å takke avdelingens tidligere ledere gjennom de siste 25 år for deres videreføring og videreutvikling av avdelingens tradisjoner: ekspedisjonsjef Stein Rognlien frem til 1988, ekspedisjonssjef, nå høyesterettsdommer, Kirsti Coward 1988-1994 og ekspedisjonssjef, nå professor, Inge Lorange Backer 1995-2008.

Lovavdelingen 17. desember 2010/2. januar 2011, Knut Helge Reinskou, ekspedisjonssjef