FORVALTNINGSDATABASEN

Vemundvik, Sissel, Ingunn Botheim, Mette Haarstad (2013):

Direktoratenes rolle i statens styring av kommunene

Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Rapport 2013:14

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.difi.no/filearchive/2013-14-direktoratenes-rolle-i-statens-styring-av-kommmunene._1.pdf

Omtale:

http://www.difi.no/artikkel/2014/04/direktoratenes-rolle-i-statens-styring-av-kommunene

Antall sider:

86

ISSN-nummer:

1890–6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3027

Disse opplysningene er sist endret:

13/5 2014

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Prosjektet er en oppfølging av Meld. St. 12 (2011 – 2012) stat og kommune – styring og samspel, som etterlyser mer kunnskap om direktorat – kommunerelasjonen, spesielt om hvordan direktoratenes styring påvirker det kommunale handlingsrommet. Prosjektet har vært gjennomført i to faser med et forprosjekt og et hovedprosjekt. Hovedprosjektet har omfattet intervjuer i utvalgte direktorater, deres overordnede departementer og fem utvalgte kommuner, samt en spørreundersøkelse rette mot 106 kommuner. Undersøkelsen viser at direktoratene og kommunene har lite direkte kontakt med hverandre og at direktoratene i alt vesentlig styrer kommunene ved hjelp av pedagogiske virkemidler. Direktoratene har stor faglig frihet, men når det gjelder oppgaver styres de tett av sine departementer. Fagansvarlige i kommunene er mer fornøyd med direktoratene styring enn ordførere og rådmenn. Direktoratene og departementene tar hensynet til kommunalt handlingsrom alvorlig og vokter seg vel for å pålegge kommunen noe som ikke har hjemmel i lov, men lovene skaper styringsutfordringer når krav som stilles til kommunene er uttrykt i vage og udefinerte termer. Difi anbefaler at direktoratene styrker sin kommunekunnskap og at hensynet til iverksettingen får større oppmerksomhet når lover utformes.