FORVALTNINGSDATABASEN

Holm, David (2006):

Hvordan håndterer styrene i helseforetak konflikt mellom incentiver i økonomisk styring og regelstyring?

SNF Rapport 2006:15

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://hdl.handle.net/11250/164883

Antall sider:

114

ISBN-nummer:

978-82-491-0445-5

ISSN-nummer:

0803-4036

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3076

Disse opplysningene er sist endret:

22/5 2014

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Denne rapporten tar utgangspunkt i endringer som kom i forbindelse med helsereformen i 2002. Rapportens hovedfokus er på styringsprosessen i perioden 2002-2005 for styrene i tre helseforetak. Rapporten analyserer hvordan styrene har skapt bedre økonomisk styring samtidig som de har forholdt seg til den regelstyring som finnes i helsesektoren. Disse to styringsmekanismene har vist seg å komme i konflikt på flere områder og har således skapt utfordringer i styringen av foretakene. De helseforetakene som er analysert er Akershus Universitetssykehus HF, St. Olavs Hospital HF og Helse-Bergen HF. I analysen er det anvendt shareholder og stakeholder teori. Teoriene legger ulike føringer for hvordan et styre skal tilpasse seg de krav som stilles fra grupper i omgivelsene. I shareholder teorien fokuseres det utelukkende på eieren som interessent, mens stakeholder teorien hevder at styret også må ta hensyn til andre grupper i omgivelsene. Rapporten analyserer dermed graden av eierorientering på styrenivå.