FORVALTNINGSDATABASEN

Nils Fredrik Wisløff (leder), Stein Are Agledal, Erik Hillesund, Hilde Lurås, Eva Buschmann, Rolf Johannes Windspoll, Wenche Frogn Sellæg, Daniel Haga, Gry Kolås, Tor Åm (2005):

NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt — En sammenhengende helsetjeneste

Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning - NOU 2005:3

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.regjeringen.no/Rpub/NOU/20052005/003/PDFS/NOU200520050003000DDDPDFS.pdf

Omtale:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/2005/nou-2005-03.html?id=152579

Kommentar:

Innstilling fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 17. oktober 2003.
Avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 1. februar 2005.

Antall sider:

156

ISBN-nummer:

8258308246

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3079

Disse opplysningene er sist endret:

12/6 2020

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Helsetjenesten er fordelt på to forvaltningsnivå som henholdsvis er forankret i kommunene og de statlige foretakene. Men også innenfor foretakene og kommunene er det en rekke organisatorske inndelinger. I tillegg skal helsetjenesten forholde seg til andre sektorer, f.eks trygdekontor, sosialtjeneste og skole. Dette gjør at det er mange med ulik organisatorisk forankring og faglig kompetanse som må samhandle med hverandre både innen og utenfor helsetjenesten.

Det er en stor oppgave å dekke alle disse samhandlingsutfordringene med presis analyse og forslag til tiltak. Det finnes sjelden ett enkelt svar på så vidt kompliserte problemstillinger. Utvalget har ved hjelp av foreliggende dokumentasjon, innspill fra helsetjenesten, brukere og organisasjoner fått mye informasjon og har vurdert helsetjenesten i samsvar med mandatet. Utvalget håper anbefalingene kan være til inspirasjon for endringer i helsetjenesten, både på lokalt og sentralt nivå.